საზღვაო გადაზიდვები

საზღვაო სატვირთო    სატრანსპორტო გადაზიდვის ეფექტური გადაწყვეტა: დიდი მოცულობის გადაზიდვების განხორციელება დიდ მანძილებზე  საზღვაო სატვირთო გადაზიდვების მეშვეობით.

საგზაო გადაზიდვები

საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების  85% გადაიზიდება 150 კმ ან ნაკლებ მანძილზე, რომელიც არ არის ეკონომიკურად ეფექტური ალტერნატივა და მხოლოდ 1%-ზე ნაკლები ტვირთის გადატანა ხორციელდება  1,000 კმ-ზე მეტ მანძილზე.
 

სარკინიგზო გადაზიდვები

 ჩვენ ვცდილობთ, სარკინიგზო სატრანსპორტო გადაზიდვები ვაქციოთ უსაფრთხო და უფრო მეტად კონკურენტულ სახეობად; ჩვენ დიდი სურვილი გვაქვს, შევამციროთ კლიმატის ცვლილება და გარემოზე ზემოქმედება სერვისის მიწოდების უაღრესად მიმზიდველი მომსახურების საშუალებით, რათა  მომხმარებლებზე მოვახდინოთ გავლენა და მათ აირჩიონ სარკინიგზო გადაზიდვები.

სახიფათო ტვირთები

ჩვენ ვუზრუნველვყოფთ სახიფათო ტვირთების ეფექტურად, ეფექტიანად და სწორად გადაზიდვის  წესებისა და მითითებების დაცვას.

გემების ფრახტი

იმდენად, რამდენადაც ჩართულები ვართ ყველა ასპექტის საზღვაო თუ საავტომობილო / სარკინიგზო სატრანსპორტო გაადზიდვების სფეროში, ჩვენ ასევე აქტიურად ვართ ჩართულები სხვადასხვა სახის გემების ფრახტში სხვადასხვა სახის ტვირთებისათვის.

საბაჟო მენეჯმენტი

საბაჟო მართვა საშუალებას გვაძლევს მოვახდინოთ  ჩვენი გლობალური საქმიანობისას პროცესების ავტომატიზაცია. 

ექსპედირება

ექსპედირება უზრუნველყოფს პროექტის დროულ განხორციელებას, რათა მომწოდებლებმა დააკმაყოფილონ მათი სახელშეკრულებო ვალდებულებები და მიწოდება  დროულად განახორციელონ.

სატერმინალო და სასაწყობე მომსახურება

ჩვენი ტერმინალები განლაგებულია ვალეში (სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო, საქართველო-თურქეთის საზღვარი) და ფოთში (შავი ზღვის ფოთის პორტი).  დროებითი შენახვისა და ეფექტური გადატვირთვის ჩვენეული შესაძლებლობების გათვალისწინებით, შეგვიძლია შევკრიბოთ შემომავალი ან გამავალი ტვირთების პარტიები ეფექტური სარკინიგზო ან საავტომობილო გადაზიდვებისათვის. ტერმინალები ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნეს საბაჟო საწყობებად.  შენახვისა და სატერმინალო მომსახურების ჩვენი ობიექტები ყოველთვის მორგებულია კლიენტების კონკრეტულ საჭიროებებზე.